• כלים לשירותך
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי
לפרמקולוגיה קלינית רפואה, ייעוץ ומחקר בתרופות Israel Society of Clinical Pharmacology
תקנון האיגוד

תקנון האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית

                             Israel Society of Clinical Pharmacology

 

1.   שם האיגוד: ההסתדרות הרפואית בישראל, האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION, ISRAEL SOCIETY OF CLINICAL               
PHARMACOLOGY

 

2.   תוקף וסמכות:
 

 • האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל. האיגוד הוקם כחברה ב-29/5/1994 ועתה פועל כאיגוד בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית. האיגוד יונק סמכויותיו מתקנות אלו, ופועל לפי תקנון ותקנות הר"י.
 • כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית שאיננה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות, מדיניות או פעילות של מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.
 • כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים, המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות, מדיניות או פעילות של מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.
 • שמו של האיגוד בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

 

3.   מטרות האיגוד:
 

 • קידום השימוש בשרותי הפרמקולוגיה הקלינית במערכות הבריאות
 • קידום הוראת השימוש הרציונלי בתרופות
 • קידום תרומת המומחיות בפרמקולוגיה קלינית לתהליכי ההחלטה לגבי שימוש בתרופות
 • שימוש במיומנויות המקצוע כנגד ניצול לרעה של תרופות
 • קדום סטנדרטים מקצועיים ואתיים במחקר ורישום תרופות
 • ארגון כנסים, סדנאות מדעיות וקורסים בפרמקולוגיה קלינית ושיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים מקבילים כגון –

          European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics, WHO and International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)                                                                                                                               

4.   חברות באיגוד:

חברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י (למעט חבר שאינו רופא).

4.1 האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית כולל ארבעה סוגי חברים:
 

 • חבר מן המניין
 • חבר שלא מן המניין  
 • מתמחים
 • חבר כבוד

 

4.1.1   חבר מן המניין: כחבר מן המניין יוכל להתקבל רק רופא, חבר ההסתדרות הרפואית בישראל, בעל תעודת מומחה ישראלית בפרמקולוגיה קלינית. חבר מן המניין משתתף בישיבות המליאה ויכול לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. 

4.1.2   חבר שלא מן המניין: כחבר שלא מן המניין יוכל להתקבל רופא חבר הר"י אשר לו עניין בענף. כמו כן האיגוד רשאי לצרף כחבר שלא מן המניין חבר שאינו רופא והינו מדען/חוקר או חבר מהמקצועות הפרא-רפואיים, אשר להם עסוק ועניין מיוחד בתחום הפרמקולוגיה הקלינית, בעל תואר PhD. חבר שלא מן המניין יוכל ליהנות מכל הזכויות של חבר מן המניין להוציא את הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

4.1.3   מתמחה: רופא מתמחה במקצוע האיגוד. יכול להשתתף בישיבות המליאה, יכול לבחור למוסדות האיגוד אך לא יכול להיבחר למוסדות האיגוד. 

4.1.4   חבר כבוד: ועד האיגוד יהיה רשאי להציע למליאה להעניק מעמד של חבר כבוד לרופא או חוקר, מישראל או מחו"ל, לאור תרומתו למקצוע הפרמקולוגיה הקלינית. חבר כבוד יוכל להשתתף בישיבת המליאה אך לא לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

4.1.5  כל מועמד לחברות באיגוד (פרט לחבר כבוד) יגיש בקשה למועמדות הכוללת קורות חיים ו-2 המלצות, אחת מהן מחבר מן המניין של האיגוד.

4.2 נוהלי קבלה לאיגוד: 
מועמדים לקבלה יגישו את בקשתם למזכירות האיגוד.

4.2.1  כל בקשה לקבלה תועבר לוועד האיגוד על ידי מזכירות האיגוד. הוועד יבדוק כל בקשה  ויודיע על מסקנותיו למועמד. על פי שיקול דעתו יהיה רשאי הועד להעמיד את בקשת החברות להתייעצות נוספת בפורום מורחב. במקרים מיוחדים יהיה רשאי הוועד להעמיד את בקשת החברות לדיון במליאה.

4.2.2  מגיש הבקשה הופך להיות חבר באיגוד לאחר שנרשם ושילם את דמי החבר וחברותו אושרה ברוב דעות על ידי הוועד.

4.2.3   אם הוחלט לדחות את בקשת החברות באיגוד, יש לאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. ערעור על החלטת הוועד יוגש לבית הדין של הר"י והכרעתו תהיה סופית.       
            

4.3 זכויות וחובות:

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים או בינלאומיים של האיגוד. השתתפות באסיפה הכללית, זכות הצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחברים מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד יבחרו רק חברים מן המניין. הועד רשאי לאסור על חבר מפגר בתשלום מיסיו להשתתף באסיפה הכללית ובבחירות למוסדות האיגוד. על חבר שלא מן המניין מוטלות כל החובות של חברות באיגוד והוא נהנה מכל הזכויות להוציא אלו שנשללו ממנו במפורש בתקנות אלו.

             

4.4 הפסקת חברות:

4.4.1   חברותו של החבר תופסק מייד במקרים הבאים:

 • עם הוצאתו ו/או יציאתו מהר"י
 • עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע ליו"ר האיגוד בכתב. ביטול החברות איננו משחרר את החבר ממילוי כל התחייבויותיו הכספיות שהוטלו עליו לפני ביטול החברות.        
 • הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
  • אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
  • באם לא שילם החבר את דמי החברות או תשלום אחר שהוא חייב לאיגוד על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת מזכירות האיגוד ובלבד שחלפו לפחות 30 יום בין האזהרות. האיגוד, המנהל את בסיס המידע של החברים ותהליכי הגביה באמצעות הר"י, מסמיך את הר"י לפעול ליישום סעיף זה. 
  • אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י, או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך, או על ידי ועדת האתיקה של הר"י.


4.4.2  בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הוועד על הוצאת חבר מחברות, יודיע לו על כך בכתב. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מן האיגוד. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני ביה"ד של הר"י והכרעתו תהיה סופית.

 4.4.3   האסיפה הכללית, בהמלצה הוועד, רשאית ברוב קולות החברים הנוכחים לנזוף, להשעות או להפסיק את חברותו של חבר  האיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה.

 

הארגון הפנימי

 5.   מוסדות האיגוד הם:

5.1 אסיפה כללית:

5.1.1   מועד האסיפה ומיקומה יקבעו על ידי הוועד ובהמלצת יו"ר האיגוד.

5.1.2   הוועד יכנס את האסיפה באמצעות היו"ר או המזכיר וישלח הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 40 יום לפני המועד שנקבע. סדר היום של האסיפה יפורסם על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם, לא ידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב מספר המשתתפים.

5.1.3   האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות שני שלישים ממספר חברי האיגוד הזכאים להשתתף באסיפה. אם בזמן הקבוע אין מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה רק לחברים מן המניין. 

5.1.4   החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע ממספר המשתתפים. הצבעה על הוצאת חבר תהיה חשאית. במידה והדעות בהצבעה יהיו שקולות, יכריע היו"ר.

5.1.5 תפקיד האסיפה הכללית הינם:
 

 • קבלת דו"ח על פעילות הוועד כולל דו"ח כספי
 • בחירת יו"ר וחברי ועד (אחת ל-4 שנים).
 • אישור או ביטול חברות במידה והובאו לדיון בפני האסיפה הכללית
 • דיון והחלטה על נושאים אשר בסדר היום
 • התוויות, הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.
   

5.1.6   אסיפה כללית שלא מן המניין:

במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר מדובר בנושאים בעלי חשיבות מרבית שאינם יכולים למצוא את פתרונם בדרכים אחרות ואינם סובלים דיחוי, יכול הוועד להחליט ברוב קולות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין ולזמן את החברים בהודעה בכתב שתשלח לפחות שבועיים לפני המועד המתוכנן של האסיפה. אסיפה כזו ניתן לזמן גם על פי דרישה בכתב של שני שלישים מהחברים מן המניין. האסיפה תהיה חוקית בתנאים שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

5.2 ועד הכולל יושב ראש, מזכיר, גזבר ושני חברים נוספים.

5.2.1   יו"ר האיגוד:

ייבחר על ידי חברי האסיפה הכללית לתקופה של 4 שנים, יהיה חייב לקבל רוב קולות של הבוחרים.
יו"ר האיגוד יוכל להיבחר לקדנציה נוספת רק לאחר הפסקה של 4 שנים. יו"ר האיגוד חייב להיות רופא ומומחה בפרמקולוגיה קלינית. מתפקידו של היו"ר למלא אחר הסמכויות והתפקידים כמפורט בסעיף 338 לתקנון הר"י ובהם לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

5.2.2   מזכיר וגזבר האיגוד:

ייבחרו ברוב קולות על ידי חברי האסיפה הכללית לתקופה של 4 שנים. גזבר ומזכיר האיגוד יוכלו להיבחר לקדנציה נוספת רק לאחר הפסקה של 4 שנים.
מתפקידו של מזכיר האיגוד לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 339 לתקנון. הר"י בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.

מתפקידו של גזבר האיגוד להיות אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, לקבל עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים ולסייע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון הר"י.

הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י.
מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

5.2.3   ועד האיגוד:

 • מתפקידיו של הוועד לדאוג להגשמת מטרות האיגוד וליזום פעולות בהתאם.
 • ועד האיגוד יהיה מורכב מחמישה חברים (כולל היו"ר). חברי הוועד יבחרו ברוב רגיל של הבוחרים, לתקופה של ארבע שנים.
 • היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
 • ועד הארגון תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה. חברי הוועד חייבים להיות חברים מן המניין.
 • במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד. יכריע קולו של היו"ר. הוועד יתעד את החלטותיו והנימוקים שבצדן בפרוטוקולים כתובים.
 • הוועד יכהן בתפקידו 4 שנים עד שיבחר ועד חדש באסיפה כללית של האיגוד. חברי ועד יבחרו ברוב רגיל של הבוחרים באסיפה הכללית לתקופה של 4 שנים.
 • במקרה ופחתו מספר חברי הוועד לפני תום כהונתו עד למטה מ- 3 חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים תוך 60 יום אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הוספת חברים חדשים לוועד.
 • ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.
 • נושא תפקיד בוועד החברה לא יכהן בתפקיד אחר שיש בו ניגוד אינטרסים (כגון תפקיד דומה בוועד של איגוד מדעי ישראלי אחר).
 • חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד ע"ס אישורים מתאימים. הוצאות הגבוהות מאשר פי 10 מדמי החבר יאושרו על ידי חברי הוועד.
 • חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד. התפטר או הועבר חבר ועד האיגוד מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.
 • ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.


5.3 ועדת ביקורת (3 חברים).

האסיפה הכללית תבחר ב- 3 חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של הארגון ואת חוקיות ההחלטות. בנוסף לכך סמכויותיהם הם כפי שהוגדרו בסעיפים האחרים של תקנון זה ובסעיף 342 לתקנון הר"י.


5.4 ועדות משנה נוספות שיקבעו בהתאם לצורך על ידי הוועד

האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך. ועדות אלו יהיו כפופות בכל מקרה לוועד ויביאו לפניו או לפני האסיפה הכללית את ממצאיהם או מסקנותיהם.       


6.    מיסי חבר:

6.1 תקציב האיגוד וגובה מיסי החברה שיוטלו על חברי האיגוד יקבעו על ידי חברי הוועד.

שיעור מיסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י. וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם מהר"י.

הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ובאישור הוועד המרכזי של הר"י.  

6.2 יו"ר האיגוד,המזכיר והגזבר יהיו במשותף מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

6.3 מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, וּועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

6.4 העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר,
לאחר מועד קיומן. (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).

7.    חובות נושאי משרה:

נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

8.    ניגוד עניינים:

נושא משרה באיגוד שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י  ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
 
ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. על החלטת האסיפה הכללית או ועד האיגוד (לפי העניין) ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

9.    פירוק האיגוד:

הוועד יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק החברה. על הועד להמציא הצעה מעין זו לחברים לא יאוחר מחודשיים לפני האסיפה הכללית.

       החלטה על פירוק האיגוד מתקבלת בהצבעה חשאית ברוב של שני שלישים ממספר החברים מן המניין באיגוד. במקרה של פרוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל, אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף הדומה או הזהה במטרותיו לאיגוד.

 

10.    אישור ושינויים בתקנון:

10.1 תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

10.2 שינויים בתקנון יוכלו להיעשות ברוב פשוט של המשתתפים באסיפה הכללית, למעט שינויים בסעיף 1 (השם) וסעיף 3 (מטרות האיגוד). שינויים אלה  יחייבו רוב של 75% של המשתתפים. 

כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד, ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית. אין בשום פנים לשנות סעיף מספר 4 בתקנון זה (חברות באיגוד).

השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

10.3 ועד האיגוד ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

11. פרשנות:
סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

 

כל האמור בתקנון זה נרשם בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

 

נוהל בחירות באיגוד

 1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגוד.
 2. הבחירות תהיינה ישירות ליו"ר האיגוד, המזכיר והגזבר ושאר חברי הוועד.   
 3. 90 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד, ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.
 4. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד מזכיר/גזבר/חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.
 5. הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
 6. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין  הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון  האיגוד.
 7. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.
 8. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
 9. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
 10. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
 11. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
 12. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
 13. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.
 14. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.
 15. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.
 16. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
 17. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הפרמקולוגיה הקלינית, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד